Hier leben ist wie Urlaub machen...

Birresborn

Eifelgemeinde mit Herz

Sonstiges

De Birresboa Luhkleppeln

Bej os on doa Eefel os dat su en Sach, jitt Doref krett nach en Zonammen jemach.

De Jirrelstener jn Wondbegellen jenant, worem die su heschen, dat lejt op doa Hand. De Merlebacher dat sin de Koutekpp. Awwer worem die su heschen, dat wees esch net.
Mir Birresboa wwer sen iweral om Laand als Birresboa Luhkleppeln bekannt. Frejer joof hej vill Luh jeschelt. Mot dem Jelld hot mo sesch besjen de Beggel jefellt. Die Luh brooschten se on de Jerwerei, die Kneppelen konnste brochen firr mancherlei. Om Wonter jof doamot e schie Fejer jemach, en woarem Stuff woar och en schien Sach.
Dan jong moa jo frejer vill ze Foo iwwer Laand, dann holste su en Luhkleppel on de Haand. Dan haatzte Stejpes, dat woar kloar, un jett zom dronschlon wenn et niedesch woar.
Wenn wer Kirmes om Doref woar, joof daat schrouss jefejert ees om Johr. Om Mller Saal, on doa Krone un om Eifler Hoff, jof drej Dsch jedaanst, jesungen un jesoff.
Se sootzen zesommen, se woaren deck Mnn, ob eemol woar Krach, ke Mensch wot worem. Jidderenen schlooch dronn, ejal wohin, en Schljerei zur Kirmes, moot eenfach sen.
Da jong mo zefridden heem, un soot sesch seng Hous, de Kirmes woar schien, wer nou woar se ous.
Et jett joden, un schlechten, un Birresboa, hot moa du jehort.
Also woaren de Birresboa old louter en extra jood Soart.
Et kaan jewrst senn wat woar, et kaan kun wat wellt, mot em Birresboa Lukleppel boss de loter joot bedeent op doa Wlt!

Autor: Maria Schssler

Kontext
Datum 19.10.2012
Quelle Quelle: et Blättchen
Gelesen 1154 mal